Vetenskap

Att vara negativ till vetenskap, blir bara fel.
Man kastar ut väldig mycket när man tar bort all den kunskap, som man tillverkat, med hjälp av forskning. Tyvärr måste man vara väldigt kritisk till allt man läser, då ekonomiska och andra intressen leder till att det fuskas. Det är inte vetenskapen som skal bort det är fusket.Bifogar det som står i Wikipedia.

Vetenskap är produktionen av ny kunskap med systematiska metoder. Vetenskapliga metoder innefattar

Vetenskap är sådan forskning (akademisk forskning, industriell forskning, privatforskning, med mera) som har publicerats ivetenskapliga publikationer. Vanliga publikationskriterier innefattar då att arbetet granskats av oberoende referenter och/eller av enopponent vid annan akademisk institution. Granskaren skall kontrollera bedömningskriterier som att argumentationen är saklig, att resultat och slutsatser har ett nyhetsvärde, att publikationen refererar och bygger vidare på annan forskning inom området, samt att systematiska (vetenskapliga) metoder har använts och redovisats på ett sätt så att andra kan reproducera resultaten och bedöma slutsatsernas tillämplighet och tillförlitlighet.

Det engelska ordet science avser traditionellt endast naturvetenskap (inklusive medicin och teknikvetenskap), medan det svenska vetenskapsbegreppet även innefattar samhällsvetenskap, humaniora och ibland även formella vetenskaper. Filosofi och formella vetenskaper såsom matematik bygger på deduktion men inte alltid empiri, och räknas således inte till naturvetenskaper.

Bland vetenskap tillämpas metodologisk naturalism, det vill säga man studerar endast naturens lagbundenhet och formulerar inte hypoteser och förklaringar som innefattar övernaturliga fenomen. Enligt vissa vetenskapsteoretiker hamnar därmed övernaturliga fenomens existens utanför naturvetenskapens räckvidd.[1][2] Metodologisk naturalism tillämpas inte fullt ut inom parapsykologi men vanligen inom religionsvetenskap. Vetenskap beskrivs som evidensbaserad kunskap, och ställs ibland i motsatsställning till beprövad erfarenhet, praktikerkunskap och konst, samt till trosuppfattningar och pseudovetenskap.

Inom bland annat naturvetenskap betonas att vetenskap måste vara objektiv och ickepolitisk samt ge generaliserbara predikteringar och kartlägga strukturer, och större tilltro sätts till empiriska data än mänsklig tolkning. Däremot tror många inom tolkande samhällsvetenskap att sådan kunskap inte är uppnåelig och eftersträvansvärd, utan anammar istället vetenskapsfilosofier som konstruktivism och poststrukturalism. Kritisk realism försöker förena de två synsätten, och föreskriver försiktigare slutsatser vid studiet av samhällen än vid studiet av naturen.

En vetenskap kan även åsyfta en vetenskaplig teori, en lära eller ett akademiskt ämne.

Lämna ett svar

Stäng meny